Nuoren kirkon Uudenmaan-Helsingin piiri ry:n säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Nuoren kirkon Uudenmaan-Helsingin piiri ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toimialueen määrittää Nuori kirkko ry:n valtuusto. Yhdistys jatkaa Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus – PTK ry:n PTK:n Uudenmaan-Helsingin piiri ry:n toimintaa.

2 § Tarkoitus

Yhdistys on Nuori kirkko ry:n jäsen ja edistää sen toiminnan tavoitteita toimialueellaan. Nuori kirkko ry:n toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta, kehittää ja palvella evankelisluterilaisissa seurakunnissa toteutuvaa lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä, järjestää tavoitteiden mukaista toimintaa sekä vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa.

Yhdistys edistää toimialueellaan toimivien Nuori kirkko ry:n säännöt ja periaatteet hyväksyvien yhteisöjen toimintaa ja yhteistyötä. Toiminta tapahtuu erityisesti kouluikäisten lasten parissa, mutta toiminnan painotukset eri ikäisten parissa määritetään toimintasuunnitelmassa.

3 § Toiminnan laatu

Toteuttaakseen tarkoitustaan yhdistys

1) tukee lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua seurakuntien ja yhteiskunnan elämässä

2) tukee alueellaan toimivien seurakuntien toimintaa ja piirin tavoitteiden mukaista yhteistyötä eri tahojen kanssa

3) järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia

4) järjestää kurssi- ja koulutustoimintaa

5) edistää valtakunnallista ja hiippakunnallista yhteistyötä

6) voi ottaa vastaan avustuksia, testamenttilahjoituksia ja järjestää rahankeräyksiä

4 § Jäsenet

Jäseniksi hyväksytään piirin alueella toimivat Nuori kirkko ry:n jäsenseurakunnat. Hallitus voi hyväksyä jäseneksi myös piirin tavoitteita edistävät oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Jäsenenä olevat henkilöjäsenet säilyttävät jäsenyytensä, mutta uusia henkilöjäseniä piiri ei ota. Hallitus voi myös erottaa henkilö- tai yhteisöjäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita. Jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.

5 § Jäsenmaksu

Jäseninä olevilta Nuori kirkko ry:n jäsenseurakunnilta ei peritä jäsenmaksua. Muiden jäsenyhteisöjen ja henkilöjäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous hallituksen ehdotuksen pohjalta. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä ennen vuosikokousta.
6 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen asioita hoitavat vuosikokous ja sen valitsema hallitus. Kokouksiin voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

7 § Yhdistyksen kokoukset

Vuosikokous pidetään vuosittain ennen toukokuun loppua hallituksen kutsusta. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos

  • 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää hallitukselle osoitetulla kirjallisella anomuksella tai jos
  • hallitus pitää sitä muuten tarpeellisena

Kokouksesta ilmoitetaan kirjallisesti kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tai ilmoittamalla hallituksen määräämissä lehdissä tai jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

4) käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto

5) päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä

6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

7) käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima toiminta- ja talousarvio seuraavalle vuodelle

8) valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä neljästä (4) kymmeneen (10) jäsentä

9) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10) päätetään jäsenmaksusta

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli jäsen haluaa vuosikokouksen käsittelevän jonkin asian, hänen on jätettävä tätä koskeva kirjallinen esityksensä hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kokousta.

8 § Äänioikeus vuosikokouksessa

Vuosikokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Nuoren kirkon Uudenmaan-Helsingin piiri ry :n toimihenkilöillä, hallituksen jäsenillä sekä Nuori kirkko ry:n johdon ja hallituksen jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, mikäli eivät ole muuten valtuutettuja edustajia.

Vuosikokouksessa yksinkertainen äänten enemmistö ratkaisee vaalit ja päätökset.

9 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä (4) kymmeneen (10) jäsentä.

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, asettaa tarvittavat toimielimet ja ottaa tehtäviin ja vapauttaa toimihenkilöt.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

10 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle. Toiminnantarkastaja antaa lausuntonsa hallitukselle viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Nimenkirjoitustapa

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallituksen nimeämä henkilö, kukin erikseen.

12 § Sääntöjen muutos

Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vuosikokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistö.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkaminen on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) kuukautta ja enintään kaksi (2) vuotta. Yhdistyksen purkaminen tulee hyväksytyksi, jos sitä kannattaa ensimmäisessä käsittelyssä vähintään ¾ annetuista äänistä ja jos ehdotus tämän jälkeen hyväksytään toisessa yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys puretaan, sen jäljelle jääneet varat on käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen toteuttamiseen siten, kuin purkautumisesta päättävä jälkimmäinen yhdistyksen kokous määrää. Mikäli yhdistys lakkautetaan, varat on käytettävä samaan tarkoitukseen.